Welkom op de site van Technisch Bureau Bouwnijverheid.
U vindt hier alles over zaken gerelateerd aan de cao Bouw & Infra.

Het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid voert het secretariaat van cao-partijen* in de Bouw en de betreffende bedrijfstakfondsen. Het secretariaat heeft als zodanig geen publieksfunctie.


Hoofdactiviteiten & doel
Het Technisch Bureau neemt opdrachten aan van de bedrijfstakfondsen, en partijen bij de cao tot het doen van noodzakelijke handelingen, zulks in overeenstemming met haar doel.

Het Technisch Bureau heeft ten doel:

a. Ondersteuning bedrijfstakfondsen
Het voorbereiden, ondersteunen en organiseren van bestuursvergaderingen van de bedrijfstakfondsen.
b. Coördinatie besluitvormingsprocessen werkgevers en werknemers
Het in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de cao zorg dragen voor het adequaat informeren van de besturen van de bedrijfstakfondsen.
c. Partijensecretariaat
Het voeren van het secretariaat van partijen bij de cao.
d. Ondersteuning cao(-overleg)
Het voorbereiden, begeleiden en ondersteunen van de onderhandelingen voor de cao.
Het voorbereiden, begeleiden en bewaken van externe opdrachten als uitwerking van besluiten van partijen bij de cao.
Het uitvoeren van opdrachten van partijen bij de cao.
e. Ondersteuning contractvorming
f. Coördineren uitvoering door externen
Het uitvoeren van opdrachten van de bedrijfstakfondsen.
Het voorbereiden, begeleiden en bewaken van de administratie-opdrachten van de bedrijfstakfondsen en de uitvoerder APG.

* Onder cao-partijen zijn te verstaan de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties c.q. de vakbonden in de bouwnijverheid.